Births for November 1996

Friday, Nov. 1
Saturday, Nov. 2
Sunday, Nov. 3
Monday, Nov. 4
Tuesday, Nov. 5
Wednesday, Nov. 6
Thursday, Nov. 7
Friday, Nov. 8
Saturday, Nov. 9
Sunday, Nov. 10
Monday, Nov. 11
Tuesday, Nov. 12
Wednesday, Nov. 13
Thursday, Nov. 14
Friday, Nov. 15
Saturday, Nov. 16
Sunday, Nov. 17
Monday, Nov. 18
Tuesday, Nov. 19
Wednesday, Nov. 20
Thursday, Nov. 21
Friday, Nov. 22
Saturday, Nov. 23
Sunday, Nov. 24
Monday, Nov. 25
Tuesday, Nov. 26
Wednesday, Nov. 27
Thursday, Nov. 28
Friday, Nov. 29
Saturday, Nov. 30