Births for November 1997

Saturday, Nov. 1
Sunday, Nov. 2
Monday, Nov. 3
Tuesday, Nov. 4
Wednesday, Nov. 5
Thursday, Nov. 6
Friday, Nov. 7
Saturday, Nov. 8
Sunday, Nov. 9
Monday, Nov. 10
Tuesday, Nov. 11
Wednesday, Nov. 12
Thursday, Nov. 13
Friday, Nov. 14
Saturday, Nov. 15
Sunday, Nov. 16
Monday, Nov. 17
Tuesday, Nov. 18
Wednesday, Nov. 19
Thursday, Nov. 20
Friday, Nov. 21
Saturday, Nov. 22
Sunday, Nov. 23
Monday, Nov. 24
Tuesday, Nov. 25
Wednesday, Nov. 26
Thursday, Nov. 27
Friday, Nov. 28
Saturday, Nov. 29
Sunday, Nov. 30