Births for November 2001

Thursday, Nov. 1
Friday, Nov. 2
Saturday, Nov. 3
Sunday, Nov. 4
Monday, Nov. 5
Tuesday, Nov. 6
Wednesday, Nov. 7
Thursday, Nov. 8
Friday, Nov. 9
Saturday, Nov. 10
Sunday, Nov. 11
Monday, Nov. 12
Tuesday, Nov. 13
Wednesday, Nov. 14
Thursday, Nov. 15
Friday, Nov. 16
Saturday, Nov. 17
Sunday, Nov. 18
Monday, Nov. 19
Tuesday, Nov. 20
Wednesday, Nov. 21
Thursday, Nov. 22
Friday, Nov. 23
Saturday, Nov. 24
Sunday, Nov. 25
Monday, Nov. 26
Tuesday, Nov. 27
Wednesday, Nov. 28
Thursday, Nov. 29
Friday, Nov. 30