Arrow-right Camera

Births

Nataliya Blonskaya and Yevgeniy Blonskiy of Spokane, Wash announce the birth of:

Nikita Yevgeniy Blonskiy 

Born: Aug 18, 2002
Weight: 9 lb. 10 oz.
Length: 21 inches

At Providence Holy Family Hospital