Births for November 2006

Wednesday, Nov. 1
Thursday, Nov. 2
Friday, Nov. 3
Saturday, Nov. 4
Sunday, Nov. 5
Monday, Nov. 6
Tuesday, Nov. 7
Wednesday, Nov. 8
Thursday, Nov. 9
Friday, Nov. 10
Saturday, Nov. 11
Sunday, Nov. 12
Monday, Nov. 13
Tuesday, Nov. 14
Wednesday, Nov. 15
Thursday, Nov. 16
Friday, Nov. 17
Saturday, Nov. 18
Sunday, Nov. 19
Monday, Nov. 20
Tuesday, Nov. 21
Wednesday, Nov. 22
Thursday, Nov. 23
Friday, Nov. 24
Saturday, Nov. 25
Sunday, Nov. 26
Monday, Nov. 27
Tuesday, Nov. 28
Wednesday, Nov. 29
Thursday, Nov. 30