Births for November 2012

Thursday, Nov. 1
Wednesday, Nov. 7
Thursday, Nov. 8
Friday, Nov. 9
Monday, Nov. 12
Tuesday, Nov. 13
Friday, Nov. 16
Saturday, Nov. 24
Thursday, Nov. 29
Friday, Nov. 30