Births for November 2013

Sunday, Nov. 3
Tuesday, Nov. 5
Sunday, Nov. 17
Saturday, Nov. 30