Photos


Katie Appleton is 43 points short of 1,000.Courtesy photo

Courtesy photo / The Spokesman-Review


Back to Spokesman Mobile