Arrow-right Camera

Photos


ORG XMIT: DCAB106 President Barack Obama walks down Pennsylvania Avenue with his wife Michelle Obama on their way to the White House in Washington Tuesday, Jan. 20, 2009.(AP Photo/Alex Brandon)

Alex Brandon / The Spokesman-Review