Arrow-right Camera

Photos


Aron Baynes works around Gordon Drew for two of his 15 points.

Jesse Tinsley / The Spokesman-Review