Arrow-right Camera

Photos


Tourists stroll through the Downtown Disney shopping and entertainment district in Lake Buena Vista, Fla.

Phelan Ebenhack / The Spokesman-Review