Photos


Santa taking a break outside the downtown Starbucks on Dec. 3, 2010

Pia Hallenberg


Back to Spokesman Mobile