Photos


Idaho coach Jon Newlee starts three freshmen.

Associated Press


Back to Spokesman Mobile