Arrow-right Camera

Photos


John Grubenhoff with 20.32-pound walleye.

Courtesy Photo / The Spokesman-Review