Births for January 2000

Saturday, Jan. 1
Sunday, Jan. 2
Monday, Jan. 3
Tuesday, Jan. 4
Wednesday, Jan. 5
Thursday, Jan. 6
Friday, Jan. 7
Saturday, Jan. 8
Sunday, Jan. 9
Monday, Jan. 10
Tuesday, Jan. 11
Wednesday, Jan. 12
Thursday, Jan. 13
Friday, Jan. 14
Saturday, Jan. 15
Sunday, Jan. 16
Monday, Jan. 17
Tuesday, Jan. 18
Wednesday, Jan. 19
Thursday, Jan. 20
Friday, Jan. 21
Saturday, Jan. 22
Sunday, Jan. 23
Monday, Jan. 24
Tuesday, Jan. 25
Wednesday, Jan. 26
Thursday, Jan. 27
Friday, Jan. 28
Saturday, Jan. 29
Sunday, Jan. 30
Monday, Jan. 31